தெரியாததும்..தெரியவே தெரியாததும்!!

கை போன போக்கில் TYPE செஞ்சவை